Polityka prywatności

Jak otrzymaliśmy Państwa dane?


1. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa,

2. od podmiotu, który zawarł z Falenty Home Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Falenty Home Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

4. z publicznie dostępnych źródeł takich jak, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.


Kto jest administratorem danych?


Falenty Home Sp. z o.o., ul. Rolna 179/s3, 02-729 Warszawa, NIP: 5252851958, KRS: 0000884328, REGON: 388211934, tel: +48 22 412 32 99, e-mail: sprzedaz@falentyhome.pl

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane?

Falenty Home Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
1. imię i nazwisko
2. dane kontaktowe
3. dane finansowe
4. adres zamieszkania
5. nr PESEL

Do czego będą używane Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane w jednym lub więcej spośród następujących celów:
1. realizacji umowy sprzedaży nieruchomości
2. realizacji innych usług związanych z działalnością Falenty Home Sp. z o.o.
3. zawarcia umowy z Falenty Home Sp. z o.o.
4. wystawienia faktury lub rachunku
5. w celach marketingowych
6. w celu prowadzenia badań rynku a także opinii ilościowych (ankiety, sondaże), badania jakościowe

Czy jest obowiązek podania danych osobowych?

Państwa dane są niezbędne do zawarcia umowy i wykonania usługi. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne jednak jest niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Czy mogę cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
Każdą zgodę można cofnąć w dowolnej chwili w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość tradycyjną pocztą na wskazane wyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób. Najważniejsze jest to aby Państwa informacja dotarła do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, co oznacza ze do momentu cofnięcia tej zgody Państwa dane są przetwarzane przez Falenty Home Sp. z o.o. legalnie.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Poniżej znajdują się dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę Państwa danych osobowych.

tel: (+48) 22 412 32 99, e-mail: sprzedaz@falentyhome.pl

Na jakiej podstawie będą przetwarzane Państwa dane?

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest w zależności od czynności:
1. zawarcie i realizacja umowy zawartej z Falenty Home Sp. z o.o.
2. obowiązek prawny ciążący na Falenty Home Sp. z o.o. (np.: wystawienie faktury)
3. wyrażona przez Państwa zgoda
4. prawnie uzasadniony interes Falenty Home Sp. z o.o. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Falenty Home Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej gdy stroną umowy jest inny podmiot).

Komu możemy przekazać Państwa dane a komu ich na pewno nie przekażemy?

Tylko za Państwa zgodą udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Falenty Home Sp. z o.o. współpracuje by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Falenty Home Sp. z o.o. na których Państwo się zgodzą. Państwa dane będą ujawnione tylko odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takich przypadkach jest zawarta umowa z tymi podmiotami zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to że podmioty często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletną listę jeśli jednak chcą Państwo wiedzieć z kim aktualnie współpracujemy to zawsze można o to zapytać. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo przenieść swoje dane osobowe do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Falenty Home Sp. z o.o. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak długo będziemy Państwa dane przechowywać?

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Falenty Home Sp. z o.o. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Falenty Home Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Falenty Home Sp. z o.o.. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Falenty Home Sp. z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Falenty Home Sp. z o.o.?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).